Preskočiť na obsah
Home » Stanovy občianskeho združenia

Stanovy občianskeho združenia

Preambula
S pocitom zodpovednosti za uchovanie odkazu „nenápadných hrdinov“ pre mladšie generácie; 
s cieľom napomáhať šíreniu hodnôt prirodzeného práva a spravodlivosti, a tak brániť nastoleniu nových totalít; vo vedomí vďaky a s úctou voči tým, ktorí sa pričinili svojimi obetami a utrpením o viac slobody a demokracie

sa zakladá

občianske združenie
Nenápadní hrdinovia
(ďalej len „Občianske združenie“),

ktorého názov, sídlo, ciele činnosti, orgány – vrátane spôsobu ich ustanovovania ako aj určenia osôb oprávnených konať v jeho mene – a zásady hospodárenia sú upravené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov v týchto stanovách (ďalej len „Stanovy“):

Úvodné ustanovenia
§ 1

1.1 Názov Občianskeho združenia je Nenápadní hrdinovia.
1.2 Sídlo Občianskeho združenia je Robotnícka 7, 831 03 Bratislava – Nové Mesto.
1.3 Občianske združenie je dobrovoľným, nepolitickým a neziskovým záujmovým združením fyzických osôb.
1.4 Občianske združenie je samostatnou organizáciou s právnou subjektivitou, ktorá rozvíja svoju činnosť v súlade s ústavou a zákonmi Slovenskej republiky.
1.5 Znakom Občianskeho združenia je logo štvorcového tvaru čiernej farby, v ktorého pravom hornom rohu je zobrazený zelený kruh a v ktorého spodnej časti je umiestnený biely nápis „nenápadní hrdinovia“.

Ciele činnosti
§ 2

2.1 Občianske združenie bude vykonávať najmä nasledujúce činnosti:
a) spracovávanie a šírenie informácií, údajov, poznatkov a výpovedí o období neslobody na Slovensku i vo svete;
b) osvetová, vydavateľská a vzdelávacia činnosť o období neslobody na Slovensku i vo svete;
c) spracovávanie a šírenie informácií, údajov, poznatkov a výpovedí z obdobia komunistickej totality;
d) ochrana národného kultúrneho dedičstva;
e) podpora myšlienky vzniku “múzea zločinov komunizmu” na Slovensku;
f) podpora a pomoc dlhodobo chorým, telesne postihnutým, nevládnym a inak sociálne odkázaným obetiam komunistického režimu a ich rodinných príslušníkov na Slovensku i vo svete;
g) spolupráca s domácimi a zahraničnými partnermi s obdobnými cieľmi;
h) organizovanie konferencií, prednášok, workshopov a seminárov k problematike obdobia neslobody na Slovensku i vo svete.

Členstvo
§ 3

3.1 Členstvo v Občianskom združení vzniká na základe žiadosti doručenej Predsedníctvu. Podmienky vzniku členstva v Občianskom združení určí podrobnejšie Predsedníctvo uznesením.
3.2 Členovia Občianskeho združenia majú najmä tieto práva a povinnosti:
a) podieľajú sa v súlade s cieľmi a záujmami Občianskeho združenia na jeho činnosti;
b) podávajú Predsedníctvu a/alebo jeho členom podnety alebo informujú o skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na zlepšenie činnosti Občianskeho združenia a/alebo jeho orgánov;
c) zúčastňujú sa za podmienok určených Predsedníctvom na zasadnutiach Predsedníctva;
d) zúčastňujú sa na aktivitách a podujatiach Občianskeho združenia.
3.3 Členstvo v Občianskom združení zaniká doručením oznámenia o ukončení členstva Predsedníctvu, smrťou alebo vylúčením. Podmienky zániku členstva v Občianskom združení určí podrobnejšie Predsedníctvo uznesením.

Orgány
§ 4

4.1 Orgánmi Občianskeho združenia sú:
a) Predsedníctvo; a
b) Rada poradcov.

Predsedníctvo
§ 5

5.1 Predsedníctvo je najvyšší orgán Občianskeho združenia, ktorý rozhoduje o všetkých veciach týkajúcich sa Občianskeho združenia, okrem tých, ktoré sú týmito Stanovami výslovne zverené do právomoci iných orgánov. Predsedníctvo má najmenej troch (3) členov, vrátane Predsedu, ktorých volí a odvoláva Predsedníctvo z kandidátov, ktorí sú členmi Občianskeho združenia. Funkčné obdobie členov Predsedníctva trvá tri (3) roky a začína plynúť dňom nasledujúcim po ich zvolení. Za člena Predsedníctva možno byť zvolený i opätovne.
5.2 Členom Predsedníctva môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony a je bezúhonná. Členom Predsedníctva nemôže byť člen Rady poradcov.
5.3 Predsedníctvo môže odvolať člena Predsedníctva, ak:
a) bol právoplatne odsúdený za trestný čin spáchaný v súvislosti s výkonom funkcie člena Predsedníctva alebo za úmyselný trestný čin;
b) takýto návrh predloží Predseda;
c) takýto návrh predloží člen Predsedníctva, ktorého sa má odvolanie týkať;
d) tento nie je zo zdravotných dôvodov schopný vykonávať svoju funkciu dlhšie ako tri (3) mesiace.
5.4 Predsedníctvo najmä:
a) schvaľuje rozpočet Občianskeho združenia;
b) schvaľuje ročnú účtovnú závierku a výročnú správu o činnosti a hospodárení Občianskeho združenia;
c) rozhoduje o použití zisku a úhrade strát vrátane určenia spôsobu ich vysporiadania najneskôr do skončenia nasledujúceho účtovného obdobia;
d) schvaľuje právne úkony týkajúce sa nehnuteľného majetku;
e) rozhoduje o zmenách Stanov;
f) určuje mzdy a odmeny zamestnancov Občianskeho združenia zamestnaných na základe pracovnej alebo obdobnej zmluvy;
g) volí a odvoláva členov Predsedníctva, vrátane Predsedu;
h) volí a odvoláva členov Rady poradcov;
i) rozhoduje o členstve v Občianskom združení.
5.5 Vo veciach podľa ustanovenia bodu 5.4 písm. a) až f) a h) až i) týchto Stanov rozhoduje Predsedníctvo nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých svojich členov. Vo veciach podľa ustanovenia bodu 5.4 týchto Stanov rozhoduje Predsedníctvo jednomyseľne všetkými svojimi členmi. Zdržanie sa hlasovania sa nepovažuje za prekážku pre dosiahnutie jednomyseľnosti podľa predchádzajúcej vety. Ak sa rozhoduje o veciach neuvedených v ustanovení bodu 5.4 týchto Stanov, Predsedníctvo sa vopred jednomyseľne dohodne na spôsobe hlasovania. Pokiaľ k dohode podľa predchádzajúcej vety nedôjde, rozhodnutie vo veci musí byť prijaté jednomyseľne.
5.6 Predsedníctvo môže právoplatne rozhodnúť, len ak sa rozhodovania zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov, vrátane Predsedu, alebo ak sa jednomyseľne dohodne na hlasovaní per rollam. Hlasovanie per rollam nie je prípustné vo veciach podľa ustanovenia bodu 5.4 písm. a) až c) a g) až i) týchto Stanov.
5.7 Predseda najmä
a) koná za Občianske združenie podľa ustanovenia bodu 7.1 týchto Stanov;
b) riadi činnosť Občianskeho združenie a reprezentuje Občianske združenie navonok;
c) zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutie Predsedníctva; Predseda môže dočasne poveriť vykonávaním funkcie Predsedu iného člena Predsedníctva;
d) má právo veta proti akémukoľvek prijatému rozhodnutiu Predsedníctva; v takomto prípade sa môže o tej istej veci opätovne hlasovať najskôr po uplynutí jedného (1) mesiaca odo dňa uplatnenia uvedeného práva;
e) rozhoduje o výbere dočasného a stáleho personálu Občianskeho združenia;
f) rozhoduje a zabezpečuje obsah vzdelávacích a osvetových programov Občianskeho združenia;
g) rozhoduje o iné záležitostiach, v ktorých ho tak poverí Predsedníctvo.
5.8 Člen Predsedníctva je povinný zúčastňovať sa zasadnutí Predsedníctva.
5.9 Predsedníctvo sa schádza podľa potreby, najmenej však dvakrát ročne. Predseda alebo ním poverený člen Predsedníctva musí zvolať zasadnutie Predsedníctva do desiatich (10) dní od doručenia návrhu Predsedu, člena Rady poradcov alebo minimálne jednej tretiny (1/3) členov Predsedníctva.
5.10 Zo zasadnutia Predsedníctva sa vyhotovuje zápisnica, ktorú Občianske združenie uschováva počas troch (3) rokov odo dňa jej vyhotovenia. Každý člen Predsedníctva a Rady poradcov má právo na jeden odpis zápisnice podľa predchádzajúcej vety.

Rada poradcov
§ 6

6.1 Rada poradcov je poradným orgánom Občianskeho združenia. Rada poradcov má najmenej troch (3) členov, ktorých volí a odvoláva Predsedníctvo z kandidátov navrhnutých členmi Predsedníctva. Funkčné obdobie člena Rady poradcov nie je časovo obmedzené.
6.2 Členom Rady poradcov môže byť iba bezúhonná fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony. Členom Rady poradcov nemôže byť člen Predsedníctva.
6.3 Rada poradcov, vrátane jej jednotlivých členov, najmä
a) môže byť prizvaná na zasadnutie Predsedníctva, avšak bez práva hlasovať;
b) podáva Predsedníctvu a/alebo jeho členom podnety alebo informuje o skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na zlepšenie činnosti Občianskeho združenia a/alebo jeho orgánov;
c) napomáha napĺňaniu cieľov činnosti Občianskeho združenia;
d) sleduje činnosť Občianskeho združenia a jeho orgánov.

Konanie v mene Občianskeho združenia
§ 7

7.1 V mene Občianskeho združenia koná vo všetkých záležitostiach Občianskeho združenia Predseda. Predseda koná v mene Občianskeho združenia samostatne.

Zásady hospodárenia
§ 8

8.1 Občianske združenie zabezpečuje svoju činnosť a hospodári so svojim majetkom.
8.2 Majetok Občianskeho združenia tvorí najmä:
a) príjmy z vlastnej činnosti;
b) dedičstvo;
c) dary od fyzických osôb a/alebo právnických osôb;
d) príspevky zo štátneho rozpočtu;
e) príspevky od nadácií a z grantov;
f) príjmy zo zbierok a dobročinných podujatí.
8.3 Majetok Občianskeho združenia sa môže použiť len v súlade s podmienkami určenými v Stanovách a na úhradu výdavkov (nákladov) súvisiacich so správou a činnosťou Občianskeho združenia. Výšku výdavkov (nákladov) na správu Občianskeho združenia určí Predsedníctvo každoročne v rozpočte v miere nevyhnutnej na zabezpečenie činnosti Občianskeho združenia.
8.4 Občianske združenie hospodári podľa schváleného rozpočtu Rozpočet Občianskeho združenia obsahuje všetky rozpočtované príjmy a výdavky, pričom sa zostavuje a schvaľuje na príslušný kalendárny rok.
8.5 Návrh rozpočtu predkladá na schválenie Predsedníctvu Predseda najneskôr jeden mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa rozpočet zostavuje. Predsedníctvo schvaľuje rozpočet Občianskeho združenia najneskôr do 31. marca príslušného kalendárneho roka. Ak nedôjde k schváleniu rozpočtu Občianskeho združenia do 31. decembra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku, na ktorý sa rozpočet zostavoval, postupuje sa podľa schváleného rozpočtu z predchádzajúceho kalendárneho roka, pričom sa berú do úvahy zmeny a podnety v jednotlivých položkách rozpočtu, ktoré príjme Predsedníctvo v súvislosti s týmto dočasným rozpočtom. Dočasný rozpočet je záväzný len dovtedy, pokiaľ nedôjde k prijatiu riadneho rozpočtu pre príslušný kalendárny rok.
8.6 Predseda vypracuje výročnú správu v termíne určenom Predsedníctvom, najneskôr však do 31. marca kalendárneho roka, ak ho tak Predsedníctvo v príslušnom kalendárnom roku poverí. Výročná správa podľa predchádzajúcej vety obsahuje najmä:
a) prehľad činností vykonávaných v kalendárnom roku a akcií uskutočnených v kalendárnom roku,
b) ročnú účtovnú závierku a zhodnotenie základných údajov v nej obsiahnutých,
c) výrok audítora k ročnej závierke, ak ju audítor overoval,
d) prehľad o peňažných príjmoch a výdavkoch Občianskeho združenia,
e) prehľad rozsahu príjmov (výnosov) v členení podľa zdrojov,
f) stav a pohyb majetku a záväzkov Občianskeho združenia,
g) zmeny a nové zloženie orgánov Občianskeho združenia, ku ktorým došlo v priebehu roka,
h) ďalšie údaje určené Predsedníctvom.
Výročná správa sa sprístupňuje verejnosti v súlade s podmienkami stanovenými Predsedníctvom.

Zánik
§ 9

9.1 Predsedníctvo môže rozhodnúť o zlúčení Občianskeho združenia s iným občianskym združením. Spolu s rozhodnutím podľa predchádzajúcej vety Predsedníctvo zároveň rozhodne o prevode majetku Občianskeho združenia na takéto iné občianske združenie.
9.2 Predsedníctvo môže rozhodnúť o dobrovoľnom rozpustení Občianskeho združenia. Spolu s rozhodnutím podľa predchádzajúcej vety Predsedníctvo zároveň rozhodne o prevode majetku Občianskeho združenia na občianske združenie, ktoré určí Predsedníctvo.

Prechodné ustanovenia
§ 10

10.1 Prvých členov Predsedníctva vymenuje bez zbytočného odkladu prípravný výbor, ktorého členovia podajú návrh na registráciu Občianskeho združenia („Prípravný výbor“). Funkčné obdobie podľa ustanovenia bodu 5.1 týchto Stanov začína takýmto členom Predsedníctva plynúť dňom nasledujúcim po ich vymenovaní.

Záverečné ustanovenia
§ 11

11.1 Tieto stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich schválenia Prípravným výborom.
11.2 Tieto stanovy boli schválené Prípravným výborom dňa 03. novembra 2010 a vzaté na vedomie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod č. VVS/1-900/90-36495 dňa 18. novembra 2010.